Repàs del 1r trimestre

SOL.LUCIONS

1. Troba en forma de potència el resultat de les següents operacions:

math

\displaystyle\frac100^3 \cdot \displaystyle\frac{1}{{1000 \cdot \left( {10^2 \cdot \left( { - 0.01} \right)^3 } \right)^2 }}\left( {\displaystyle\frac{1}{{ - 10} \right)^2 }}

\\

\\

\left\{ {\left[ {a^5 \cdot \left( {\displaystyle\frac{1}{a}} \right)^4 } \right]} \right.^{ - 3} \cdot \left( { - a} \right)^4 \cdot \left. {\displaystyle\frac{1}{a}} \right\} =

\\

\\

\left[ {\left( {\[

\left[ {\left( {\displaystyle\frac{2}{3}} \right)^2 \div \left( {\displaystyle\frac{3}{2}} \right)^3 } \right] \cdot \left( {\displaystyle\frac27{8}} \right) \cdot \left( {\displaystyle\frac{3}{2}} \right)^{ - 2} =

\\

\\

\displaystyle\frac\left( {25^3 \cdot y^2 } \right)^4 5 \cdot \left( {y^3 } \right)^4

\]

math

2. Calcula la fracció generatriu

math

\[

\begin{array}{l}

2.9\mathord{\buildrel{\lower3pt\hbox{$\scriptscriptstyle\frown$}}

\over 3} = \\

0.6 = \\

1.22.... = \\

\end{array}

\]

math

3 – Expressa en notació científica els següents números:

a) Velocitat de la llum: 300.000 km/s

b) Radi terrestre: 6.370.000 metros

c) Edat de la Terra: 4.500.000.000 años

d) Radi de la Lluna: 1.700.000 metros

e) Desaparició de s dinosauris: 65.000.000 años

f) Mida del virus de la grip: 0,000000120 metros

g) Mida del virus del SIDA: 0,0000001 metros

h) Constant de gravitació universal: 0,0000000000667 Nm2/kg2

4. Resol:

math

2 + \displaystyle\frac\displaystyle\frac{{1 - \displaystyle\frac{{2 + \displaystyle\frac{3}{5}{7}}}{3} + 1}}\displaystyle\frac{2}{5} \cdot \left( {\displaystyle\frac{1}{2} + \displaystyle\frac{2}{3} \cdot \displaystyle\frac{5}{2 \right)}} =

math