Treballem les 4 operacions bàsiques amb polinomis. Recorda que per sumar o restar, l'ordre del polinomi HA D'ÈSSER EL MATEIX.

1.Donats els següents polinomis:
A(x)= x3 + 2x2 - 1
B(x)= 5x4 - 2x2 - 3x + 5

Calcula:
a) A(x) + B(x)

b) A(x) - B(x)

c) A(x) · (1 - 3x)

d) Quin és el grau dels polinomis resultants en cadascun dels tres apartats? (el grau d'un polinomi és l'exponent més gran que té el polinomi)
2. Resolt les següents divisions:
  1. ( 5x6 – 4x4 – 9x2 – 10 ) : (x3 + 4)
  2. ( 3x3 – 2x2 + 5x – 12 ) : ( x2– 5)
  3. x3 +2x2-2x–2: (3x – 1)


SOL.LUCIONS